University Medical Centre Utrecht

Contact information:

Leonard H van den Berg, MD, PhD
Professor of Neurology, Director Netherlands ALS Center
University Medical Center Utrecht
Department of Neurology, G.03.228
Heidelberglaan 100,
3508 GA Utrecht,
The Netherlands

E-mail: [email protected]
Tel: +31 88 7557939
Fax: +31 30 2542100